മുലയൂട്ടല്‍ വാരാചരണം : ആഗസ്റ്റ് 1 മുതല്‍ 7 വരെ World Breastfeeding Week

മുലയൂട്ടല്‍ വാരാചരണം : ആഗസ്റ്റ് 1 മുതല്‍ 7 വരെ World Breastfeeding Week

July 30, 2019 Admin 0

മാതാപിതാക്കളെ ശാക്തീകരിക്കുക, മുലയൂട്ടല്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ ലോക മുലയൂട്ടല്‍ വാരാചരണത്തിന്‍റെ മുദ്രാവാക്യം. കുഞ്ഞിന്‍റെ മുലയൂട്ടല്‍ മാതാവിന്‍റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമായി കാണാതെ കുടുംബം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് [more…]